LIULI PLUX 首页 关于 LIULI PLUX 作品目录 最新讯息  
 
 
  最新作品 系列    
  我的独特与美丽 系列  
 
 

为爱而梦 (镀金款)


为爱而梦 (镀金款)


为爱而梦 (镀金款)


为爱而梦


女人钢铁决心


女人钢铁决心


美丽的小秘密 (镀金款)


美丽的小秘密 (镀金款)


美丽的小秘密


美丽的小秘密


花开的天空


花开的天空


给自己一个美丽的名字


清楚


爱很满很满 (镀金款)


爱很满很满 (镀金款)


爱很满很满 (镀金款)


静水湖心


爱你所爱 (镀金款)


花开到永远 (镀金款)


花开到永远


 
艺廊资讯   Q&A   联络我们   隐私权声明   作品保养  
电子报          
  上海琉璃工房琉璃艺术品有限公司 / PLUX BU 版权所有 © 2011 LIULIGONGFANG All rights reserved.